Monday, 22 September 2014


Ang pag-ibig ay matiyaga,
Maganda ang loob,
Hindi nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas,
Ang pag-ibig ay mapagkalinga,
Mapagtiwala't puno ng pag-asa,
Nananatiling tapat kailan pa man.

No comments: